Menu Zamknij

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Wi-Tech Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu – ul. Bylicy 1/406, 32-300 Olkusz

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wi-Tech Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu,

ul. Bylicy 1/406, 32-300 Olkusz,

NIP 6371650528

2. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: krzysztof.witkowski@witech-polska.pl, pod numerem telefonu 600 998 511 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 • w celu kontaktu z Klientem – telefonicznego, listownego, drogą elektroniczną poprzez email (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);
 • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);

Zakres przetwarzanych danych w formulazu kontaktowym:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Treść tekstowa wiadomości (o ile takie dane w niej występują);

4. Okres przechowywania danych:

 • Okres przechowywania dokumentacji 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu;
 • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

5. Prawo do sprzeciwu:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.